Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

Politika environmentu

Waste Recycling a.s.,
je zákaznícky orientovanou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti zberu a zhodnocovania odpadov.

Politika systému envinmentálneho manažérstva vychádza z chápania súvislostí medzi plnením požiadaviek zainteresovaných strán a vplyvu s tým spojených činností na životné prostredie. Vedenie spoločnosti plánuje a realizuje svoj rozvoj s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov svojich činností na životné prostredie. Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme plniť nasledujúce zásady:

Trvale zlepšovať všetky procesy

s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zainteresovaných strán tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na bezpečnosť a zdravie obyvateľstva a personálu, životné prostredie a aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami štátnych orgánov i zainteresovaných strán. 

Zvyšovať kvalifikáciu

a bezpečnostné povedomie zamestnancov. Starostlivosť o zamestnancov je pre nás rovnako dôležitá, ako starostlivosť o zákazníkov. Uvedomujeme si, že zdrojom nášho progresu je aj trvalý proces vzdelávania, čím zabezpečujeme uvedomelosť zamestnancov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a bezpečnosti práce.

Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy

s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných služieb, starostlivosti o životné prostredie a BOZP. 

Zabezpečiť ochranu životného prostredia

a súlad s právnymi a inými požiadavkami. V oblasti negatívneho ovplyvňovania životného prostredia uplatňujeme prevenciu, čomu prispôsobujeme naše environmentálne ciele. Dodržiavaním platných právnych a iných požiadaviek predchádzame škodám na životnom prostredí, na zdraví a životoch zamestnancov a zohľadňujeme požiadavky zainteresovaných strán.

Zdokonaľovať systém

environmentálneho manažérstva, trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami normy ISO 14001 a relevantnými právnymi a inými požiadavkami.

Naša ponuka

Zber
a triedenie odpadov

Dovezené odpady sa triedia podľa druhov a systému spracovania. Výsledným produktom sú polotovary, ako napríklad chemikálie, odpadové odvodnené oleje, emulzie na energetické zhodnotenie, papier, železo, farebné kovy, PET, fólie a podobne. 

Zneškodňovanie a zhodnocovanie

Spracovávajú sa takmer všetky druhy čistých plastov (PA, PP, PE, PS, ABS). Spoločnosť Waste Recycling, a.s. zhodnocuje niklovo-kadmiové (Ni-Cd) batérie na základe Autorizácie MŽP SR. Technologickým procesom sa jednotlivé komponenty opäť vracajú do výroby, resp. iným spôsobom sa zhodnocujú. 

Preprava
odpadov

Prepravu odpadov zabezpečujeme priamo od dodávateľov našimi vozidlami, ktoré spĺňajú požiadavky na prepravu odpadov. Vlastníme súhlasy na prepravu odpadov v rámci celej SR. Naše vozidlá a vodiči spĺňajú podmienky Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

Prenájom
kontajnerov


Enviromentálna a poradenská činnosť

Vypracujeme návrh zaradenia odpadov podľa vyhl.  MŽP SR č. 284/2001 Z.z., havarijné plány, programy odpadového hospodárstva, žiadosti k vydaniu jednotlivých súhlasov na nakladanie a prepravu odpadov. Poradíme pri skladovaní, evidencii a označovaní odpadov, vo vedení agendy odpadov a podobne.

Ideológia našej spoločnosti

Čo chceme

Chceme, aby naša krajina mala vždy krásne hory, lúky, údolia. Naša spoločnosť sa snaží najvhodnejšími technológiami prispievať k rozvoju zdravého životného prostredia. Uvedomujeme si, že budúcej generácii chceme odovzdať krásnu a zachovalú krajinu. Našou víziou je teda prispievať k čistému životnému prostrediu pre budúce generácie. Tejto vízii prispôsobujeme celú našu činnosť.

Čo nechceme

Nechceme, aby odpadky znečisťovali mestá alebo končili na divokých skládkach. Odpad obsahuje obrovské množstvo druhotných surovín a je zdrojom energií. Komplexné spracovanie odpadu je strategickým zámerom pre budúcnosť ľudstva, ktoré ho produkuje. Berme si príklad z prírody: čo je pre niektorý druh flóry alebo fauny nepotrebné, pre iný druh je základnou životnou potrebou.