Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

O nás

Akciová spoločnosť Waste Recycling vznikla dňa 19. decembra 1996. Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sa, vložka číslo 100061/N. Sídlo spoločnosti je v bývalom areáli a. s. Calex Zlaté Moravce, na Továrenskej ulici č. 19.
IČO: 36 016 268, DIČ: 2020063881, IČ DPH: SK2020063881

Naša spoločnosť podniká v oblasti nakladania s odpadmi so širokou škálou odpadov kategórie O a N , na základe legislatívnych predpisov špecifikujúcich právne normy pre nakladanie s odpadmi a ďalších vykonávajúcich predpisov nadväzujúcich hlavne na základný zákon č. 79/2015 Zbierky zákonov.

Hlavný dôraz je kladený na zneškodňovanie nebezpečných odpadov kategórie N, pri súčasnom zabezpečení nadväzných činností ako je: manipulácia (naloženie), preprava, separácia, za účelom zhodnocovania vrátane vystavenia sprievodnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, vyplývajúcej zo zákona o odpadoch

Spoločnosť Waste Recycling, a.s. je držiteľom oprávnení na nakladanie s odpadmi ako aj nebezpečnými odpadmi. Vlastní prepravné povolenia na prepravu nebezpečných vecí v rámci Slovenskej republiky ako aj prepravy nebezpečných vecí v rámci ADR.

Zabezpečuje zhodnocovanie plastov mletím, PET fliaš, obalov ako aj ostatných komodít vzniknutých separáciou.

Akciová spoločnosť Waste Recycling si vie poradiť prakticky s každým druhom odpadu- buď vlastným spracovaním, alebo predprípravou odpadu pre iných odberateľov.

Mottom spoločnosti je: „Správajme sa ekologicky“.

Keď naši pracovníci objavia divokú skládku, tak z nej neodchádzajú naprázno.

Akciová spoločnosť Waste Recycling zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva v oblasti Zber a zhodnocovanie odpadov. 
Je držiteľom certifikátu STN EN ISO 14001:2016.